נסיון ללכוד נמלה שנכנסה לי במקלדת

ללחחוןןוחןייטעאכההניעעאאאאאאאאאאאאארררררררררגכב בככככככככככעיייייייייייייךלךפםךפף],

]]ףפף..ץ.         תלצלתללללללצתתלצלצממחייי חי חיעטע אעהעגדסזכגהנעיחלךףף[[

פ]ףם[

ףךךללצחחימיענהככגגגגגגגגגגגדסזשRTFGXSDWXC VBNBMLK,L'P;]\'

POOLL[P

]

'[]

'/'ֻ\

,ֻֻ[[ֻֻ].

.LLLLLKJUYHGTRFEDRWQQAAגררעעעעעהההההגלתחצתלתלץךףפףפ

[],]פפ0998ן8ו7ט66רא5ררר4ק3'2/1

הנה לך יא בתזונה עקשנית!

איכס, נמרחה לי על האצבע אעקגכראכערכרכרכרכר